Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Program Alcedo Mezinárodní výzkum - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

Ochrana biodiverzity – program ČSOP podporovaný MŽP ČR

Program Alcedo

Mezinárodní spolupráce při výzkumu biologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis).

Krátce po zveřejnění prvních výsledků programu ALCEDO byl navázán kontakt se zahraničními ornitology. Jednalo se o výměnu informací, které se týkaly hnízdní biologie a somatických parametrů ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a doprovodného druhu programu, skorce vodního (Cinclus cinclus). V roce 2004 byla domluvena spolupráce s pracovníky polské chráněné krajinné oblasti Tucholski Park Krajobrazowy, kde je ledňáček říční hlavním sledovaným druhem. Výzkum místní populace ledňáčků říčních zde probíhá na horním toku řeky Brdy a v současné době také na řece Wdě, která protéká chráněným územím Wdecki Park Krajobrazowy. Během několikaletého sledování ledňáčků zde okroužkovali ornitologové pod vedením Mgr.Ing. R. Kucharskeho přes 1400 jedinců (z toho ~ 80% mláďat). Místní kroužkovanci byli zastiženi na tahu a rozletu v Chorvatsku, Holandsku, Německu, Švýcarsku a Španělsku. Při jednáních v České republice a v Polsku byly domluveny rámcové oblasti výzkumu biologie ledňáčka říčního na mezinárodní úrovni. Sdružují se a posuzují získaná data populací ledňáčka říčního vzdálených od sebe v severojižní ose kolem 500 km, která se týkají tělesných parametrů odchycených ptáků, promoření ektoparazity, migrace, výběru hnízdních příležitostí, nástupu do hnízdění a jeho průběhu, frekvence hnízdění a krmení mladých ledňáčků, počtu vyvedených mláďat ve vztahu k biotickým a abiotickým faktorům prostředí sledovaného území. První výsledky výzkumu byly prezentovány na semináři, který se uskutečnil v roce 2005 a následně ve sborníku přednesených referátů. Ten byl mimo zainteresované instituce České republiky zaslán také kroužkovací centrále ProRing (Spolková republika Německo), Správě ochrany přírody Slovenské republiky a polské ornitologické organizaci Zakład Ornitologii PAN. O rozsahu, zaměření výzkumu biologie ledňáčka říčního v dalších letech a případné rozšíření mezinárodní spolupráce na další země středoevropského regionu bude diskutováno na seminářích, jejichž interval je naplánován na tříleté období. Domníváme se, že pouze dobrá znalost aktuálních vlastností a životního stylu ledňáčka říčního v co nejširší oblasti jeho rozšíření, je podmínkou pro jeho účinnou a smysluplnou ochranu.

© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.