Český svaz ochránců přírody
02/19 základní organizace Alcedo

Úvod - Český svaz ochránců přírody, 02/19 základní organizace Alcedo

Ochrana biodiverzity – program ČSOP podporovaný MŽP ČR

Program Alcedo

Historie programu:

Ledňáček říční (Alcedo atthis) je ve veřejnosti velice populárním ptákem díky svému nevšednímu zjevu a způsobu života. Jeho výskyt v přírodě je spojován s její nenarušeností a celkovou harmonií. Program Alcedo se proto zabývá nejen ochranou a výzkumem tohoto ptačího druhu, ale současně problematikou životního prostředí organismů, které s ním obývají stejné ekosystémy. S posláním programu byla veřejnost seznámena poprvé v roce 1993. V následujícím roce byly uveřejněny první výsledky jednotlivých projektů v závěrečné zprávě programu. Počet do programu zapojených organizací se díky výsledkům práce a propagaci každým rokem rozrůstá (ke konci roku 2007 38 organizací ČSOP a občanských sdružení). V posledních letech se řeší jeho cíle na vodách různých oblastí ČR v  délce přes 1500 km. První zahraniční spolupráce byla realizována v roce 1995 s ornitology v Maďarsku při výměně somatometrických dat odchycených ptáků. V roce 2004 byla zahájena spolupráce při výzkumu biologie ledňáčka říčního s ornitology z Polska. Společný postup při výzkumu ledňáčka říčního a možnostech jeho ochrany byl projednáván na mezinárodním semináři – „Ochrana a výzkum ledňáčka říčního“- Vlašim 1.10.2005. V roce 2007 byla vydána a distribuována Metodika ČSOP č. 34 „Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum“.

Garant programu:

Mgr. Pavel Čech

Biolog Gymnázia Vlašim, člen České společnosti ornitologické, Kroužkovací stanice Národního muzea Praha.

ZO ČSOP Alcedo, Blanická 1299, Vlašim 258 01

Tel: 603 549 560, 317 843 249

e-mail: pavelcech@tiscali.cz

Odborná rada programu:

RNDr. Martin Čech, Ph.D. – zástupce garanta programu
Výzkumný a vývojový pracovník Hydrobiologického ústavu AV ČR, specialista na etologii, etoekologii, druhovou determinaci ryb a potravní ekologii rybožravých predátorů.
Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice, e-mail: carcharhinusleucas@yahoo.com, tel.: 420 387 775 870, 420 732 209 323.

Mgr. Ing. Roman Kucharski - koordinátor mezinárodní spolupráce při výzkumu ledňáčka říčního v programu ALCEDO. Garant výzkumu ledňáčka říčního pro NATURU 2000 v Polsku.
ul.Leszczyńskiego 111/15, 85-137 Bydgoszcz, Polsko e-mail: rkalcedo@wp.pl, tel.: 420 602 297 224

Náplň programu:

Program Alcedo je realizován ve dvou na sebe navazujících oblastech aktivit – ochranářské a výzkumné.

Oblast ochrany druhu je zaměřena na:

a)propagaci ochrany přirozených vodních ekosystémů, vhodných pro život ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a mnoha dalších organismů vázaných na nenarušené vodní prostředí,
b)evidenci lokalit pravidelného výskytu, periodických stanovišť, a především hnízdišť,
c)ochranu stálých hnízdišť a vhodných lokalit pro případné zahnízdění,
d)vytváření nových podmínek pro hnízdění ledňáčka přiměřenou úpravou terénu, budováním umělých hnízdních nor a stěn,
e)sledování výskytu ledňáčka říčního na nezamrzajících stojatých vodách v zimním období, pomoc při krizových stavech instalací vhodných posedů pro lov ryb nebo přikrmováním,
f)účast na správních řízeních, která se týkají problematiky negativních zásahů do životního prostředí ledňáčka říčního,
g)pomoc zraněným jedincům hospitalizovaných v zařízeních Národní sítě stanic,
h)metodickou pomoc spolupracovníkům programu, koordinaci jejich práce, výchovnou, poradenskou, osvětovou činnost,
i)propagaci ochrany druhu prostřednictvím přednášek, exkurzí, článků v tisku, pořadů v televizi nebo rozhlase.V oblasti výzkumu je soustředěna pozornost na:

a)sledování vývoje populace na vytipovaném území v delším časovém období,
b)vyhodnocování hustoty populace a její kolísání ve víceletých cyklech i v průběhu jedné sezóny,
c)vyhodnocování mechanismů regulace početnosti druhu a rychlosti jejího návratu na původní úroveň po katastrofách – povodně, kruté zimy …,
d)výzkum ekologie, etologie a bionomie druhu,
e)sběr somatických parametrů odchycených ptáků,
f)kroužkování odchycených ptáků – využití získaných poznatků k pochopení populační dynamiky druhu, stability a fluktuace populací,
g)sledování predačního tlaku ledňáčka na ichtyofaunu různých typů vod, výzkum složení potravy ledňáčka – vyvozování závěrů vzhledem k možnosti působení škod v rybím hospodářství, negativního vlivu na populace zvláště chráněných druhů ryb nebo pro využití druhu v biologickém boji proti nežádoucím konzumentům zooplanktonu na vodárenských nádržích a proti introdukovaným invazivním druhům ryb a raků,
h)srovnávání a sumarizaci výsledků pozorování všech, kteří jsou do  programu zapojení.
i)vyhodnocování zjištěných dat na mezinárodní úrovni.

Jako doprovodný druh je v problematice ochrany druhu, hnízdní biologie, vývoje lokálních populací a somatických znacích sledován skorec vodní (Cinclus cinclus).

Informační zdroje:

Závěrečné zprávy programu ALCEDO r. 1994 – 2007.

Čech P.1994: Příspěvek k ochraně ledňáčka říčního, Sborník ze semináře Ochrana biodiverzity malých vodních toků, ZO ČSOP Vlašim: 41 - 47

Čech P.1996: Genofondový projekt ČSOP Vlašim Alcedo, Propagační leták 02/09 ZO ČSOP Vlašim, Serifa, Praha

Čech P.1996: Příspěvek k problematice hnízdní biologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis), Bulletin Lampetra II, ZO ČSOP Vlašim: 123 – 131

Čech P.2000: Pták roku ledňáček říční: Nika, 21,2: 69

Čech P. 2001: Pták roku 2000 – ledňáček říční a jeho výskyt na Podblanicku v roce 2000,

Pod Blaníkem, 5, 2: 10-11

Čech P. 2004: 10 let programu Alcedo, Krása našeho domova, IV, jaro-léto: 4-5

Čech P. 2004: Znáte program Alcedo ?, Ptačí svět, ČSO, XI, 2: 4

Čech P. 2004: Na návštěvě v krajinné oblasti zasvěcené ledňáčku říčnímu, Ptačí svět,11,4:8

Čech P. 2006: Historie a dosavadní výsledky programu Alcedo, Sborník referátů z mezinárodního semináře Ledňáček říční (Alcedo atthis) ochrana a výzkum, 02/19 ZO ČSOP Alcedo Vlašim : 5 – 10

Čech P. (ed.) 2007: Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum, Metodika českého svazu ochránců přírody č. 34, 02/19 ZO ČSOP Alcedo Valšim

Čech P. & Hora J. 2005: Metodika monitoringu ledňáčka říčního (Alcedo atthis), In: Metodika AOPK a ČSO monitoringu ptáků v rámci soustavy NATURA 2000, elektronická verze

Čech P. & Kucharski R. 2005: Mezinárodní výzkum ledňáčka říčního, Zprávy ČSO, 60: 86

© 2012 by 02/19 základní organizace CSOP Alcedo.